Adatlapok

Bejelentkezés


Bibliográfia

Zene, vallás, identitás a moldvai magyar népéletben

Részlet a szerző Előszavából

A moldvai magyarok hagyományai iránt gyűjtői–kutatói munkám kezdeteitől érdeklődöm. Körükben dallamokat, táncokat, zenével, tánccal kapcsolatos adatokat, szokásokat, hiedelmeket 1978 óta dokumentálok hang-, film- és fényképfelvételekkel. Mivel a kutatott téma kezdettől összefüggő hagyományrendszerként tűnt elém, elkerülhetetlennek éreztem érdeklődési körömet fokozatosan kiterjeszteni a zene, a tánc és a szokások irányából az identitás és az interetnikus viszonyok vizsgálata felé.

A csángó etnonim használata, a moldvai magyarok etnikai és vallási identitásának bonyolult szövevénye, a magyarságtudatuk megtörésére irányuló sok évszázados hatósági és egyházi törekvések olyan helyzetet teremtettek, hogy csak számos kulturális összetevő párhuzamos vizsgálatával, az eredmények egybevetésével közelíthetünk a moldvai magyar (és magyar származású) katolikus lakosság kultúrájának megismeréséhez. Ezt a célt kívánom szolgálni a jelen kötet számára válogatott írásaimmal, amelyek részben már közlésre kerültek, s amelyeket ezúttal kibővítve, átdolgozva, egymással összehangolva adok közre.

A Magyar identitástudat Moldvában című tanulmány több azonosságtudat-komponens vizsgálatával foglalkozik, adatközlői interjúk alapján. Előzményét képezi két korábban már közölt írásom, amelyek itt egységes feldolgozásban, számos további adattal és témakörrel bővítve jelennek meg. A Zenés-táncos hiedelmek Moldvában című dolgozat elsősorban a hiedelemkutatás eredményeit gazdagítja. A következő két írás (Jajnóta-szerű dallamstrófák a moldvai magyar népzenében és A magyar népzene moldvai dialektusa) már kifejezetten zenei témákat taglalnak. Ezeket követi a Seres Andrással készített interjú a kommunista rezsim idején végzett moldvai kutatások körülményeiről, illetve a Csángómagyar daloskönyv születéséről.
Kiegészítésképpen adok közre egy vázlatos történeti kronológiát, amelynek célja felvázolni az ebben a kérdésben kevésbé tájékozott olvasók számára a moldvai magyarok körében az előzőekben tárgyalt identitásproblémák jobb megértéséhez szükséges történelmi előzményeket. A célnak megfelelően olyan eseményeket válogattam össze, amelyek a magyarság moldvai megjelenéséről, arányszámának változásáról, az anyanyelvhasználat problémáiról, az asszimilációról adnak vázlatos tájékoztatást.

A Moldvai magyar folklór hangzó kiadványokon című, szintén kiegészítő jellegű (nem teljes) összeállítás, nemcsak a gyűjtéseket közreadó hangzó kiadványokat sorjázza, hanem azokat is, amelyek a különböző revival mozgalmak eredményeként születtek meg, akár az eredeti folklóralkotások hiteles visszaadásával, akár azok feldolgozásaként. Ezzel szeretném jelezni azt a nem csekély társadalmi érdeklődést, amely a moldvai magyarság hagyományai iránt megmutatkozik, ugyanakkor forrásjegyzéket kívánok szolgáltatni majdani részletesebb revival-kutatások számára.

Pávai István


Tartalom

* Bevezetés
* Magyar identitástudat Moldvában
* Zenés-táncos hiedelmek Moldvában
* Jajnóta-szerű dallamstrófák a moldvai magyar népzenében
* A magyar népzene moldvai dialektusa
* Seres András moldvai emlékei és a Csángómagyar daloskönyv születése
* A moldvai magyarok történeténetének vázlatos kronológiája
* Moldvai magyar folklór hangzó kiadványokon
* A kottapéldák adatai
* A szerző moldvai kutatópontjainak jegyzéke
* Irodalom és rövidítések