Adatlapok

Bejelentkezés


Bibliográfia

Bokrétába kötögetem vala…

A moldvai magyarok néprajzához

Szakmai körökben és a magyarság sorskérdései iránt érdeklődők között egyaránt ismeretes, hogy a moldvai magyarok a hagyományos népi műveltség igen régies állapotát, archaikus rétegeit őrzik, s ezek a magyar művelődés szempontjából megkülönböztetett jelentőségű értékek. A moldvai magyarok – földrajzi, politikai, nyelvi és vallási elszigeteltségük következtében nagyobb mértékben őrizték meg hagyományos műveltségünk történelmi rétegeit, azokat, amiket a Kárpát-medencén belül elő magyarság, részben a különböző európai hatások, részben pedig a belső változások következtében, jórészt már felhagyott. A néprajzkutatásnak fontos feladata tehát, hogy népi kultúránknak ezt a viszonylag egységes, ebben a formában és teljességében már sehol máshol fel nem lelhető területét minél tökéletesebben feltárja, a tudomány és a nemzeti művelődés számára hozzáférhetővé tegye. E kötet lapjain többségükben korábban már megjelent csángó tárgyú tanulmányit gyűjtötte össze a szerző. Halász Péter írásai, részletező megfigyelésen, alapos terepmunkán nyugszanak. Általában nem elégszik meg az archaikus jegyek leírásával, hanem változásukban követi őket. Egész szemléletét áthatja az együtt élő népek közös múltjának, műveltségi kapcsolatainak értelmezése, így a tanulmányok alapvetően interetnikus vonatkozásúak. A történelem, társadalom, gazdálkodás, mesterségek, népszokások, nyelv című fő fejezetekbe sorolt tanulmányokon átüt a személyes elkötelezettség, leírásai az érdeklődő olvasó számára is élvezetesek és tanulságosak.
ISBN 963 9450 13 8
Terjedelem: 439 oldal
Ára: 2500 Ft

Tartalom
Előszó
Az Etelközben élő magyarokról
Eredmények és feladatok a moldvai magyarok néprajzi kutatásában

Történelem
Szent István templomok a régi Etelközben
A protestáns vallások szerepe Moldvában
Csángó falvak helyneveinek néhány településtörténeti tanulsága
Az 1866-os földosztáskor készült onyesti névsor
A csángók Románia Nagy Földrajzi Szótárában
„Hogyan ment ki tátám a nyomorúságból?”
„Merre tekereggyünk immá’…?” Egy csángó család útja Moldvából Baranyába

Társadalom
A moldvai magyarok táji-etnikai tagolódásáról
A csángó falvak társadalmának néhány vonása
„A templomot a nép tartja el” Egyházi jövedelmek a Román környéki csángó falvakban a XX. század elején
A moldvai csángók magyarságtudatáról

Gazdálkodás
Vetemény, veteményezés
Szőlőtermelés, bornyerés
„Olyan lovaim voltak, úgy húztak, mint az ökör…!” A ló és a szarvasmarha gazdasági jelentőségéről
Az emberi erővel végzett teherhordás
Árutermelés, árucsere
A kender termesztése és feldolgozása
A moldvai magyarok egy régi étele, a zsufa
„A honcsánt szappan”. Házi szappanfőzés a csángóknál

Népszokások
A leányság, a házasélet és a várandóság (Erőss Mónikával)
A csángók kecskemaszkos játékáról
A tavaszi ünnepkör
„Vízbevető hetfő”
Összefoglalók (román, angol, német)
A kötetben szereplő tanulmányok első megjelenése
Irodalom
Tájszavak
Helységnevek (Magyarul és románul)