Adatlapok

Bejelentkezés


Szervezet adatlapja

Óbudai Népzenei Iskola

Alapítás éve: 1991

Helyszín: Budapest / Magyarország

„A festő nem ismerheti meg a természetet könyvekből és leírásokból. Ugyanígy, a parasztzene után vágyódó zenésznek sem szabad azt halott gyűjteményekben múzeumi tárgyként megismernie” (Bartók Béla, 1921)

Az Óbudai Népzenei Iskola a magyarországi népzenetanítás legrégebben működő műhelye.

Bár a zeneiskola önálló intézményként az idén ünnepli tizenöt esztendős jubileumát, több mint 30 esztendeje annak, hogy a III. kerületben - az országban elsőként - elindult a magyar népzene intézményes, zeneiskolai tanítása, Béres János furulyaművésznek, zenetanárnak köszönhetően.
A kezdeti néhány után (furulya, citera, cimbalom, duda, tekerő) egyre több népi hangszer, valamint a népi ének oktatására is megnyílt a lehetőség. Ma már több, mint 250 növendékünk van, és szinte valamennyi magyar népi hangszert lehet tanulni a népi ének, a népi játékok, és a népszokások mellett.

Segítette a munkánkat az 1972 -ben elinduló, és azután egyre terebélyesedő táncházmozgalom. Az ebből kinőtt zenészek közül többen az Óbudai Népzenei Iskola tanáraivá lettek (pl. ifj. Csoóri Sándor, Jánosi András, Budai Ilona, Fábián Éva, Havasréti Pál, Lányi György, Ökrös Csaba, Juhász Zoltán). Gyűjtési tapasztalataikat kiválóan kamatoztatták a tanítási munkában.

Nagy változást hozott az 1991-es esztendő, melyben - az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatnak köszönhetően - a már korábban önálló elhelyezést nyert iskola önállóságot kapott. Ezzel a lépéssel Óbuda talán Európában is egyedülállóan, állami népzenei iskolát hozott létre. (Bár több helyen működik Európában főiskolai szintű gyakorlati népzenetanítás - pl. Finnország, Svédország, Norvégia, Görögország, Bulgária, Észtország, Szlovákia - az alapfokú oktatás általában tanfolyamokra, táborokra korlátozódik.)

Igazgatónk 1991 szeptemberétől Kobzos Kiss Tamás, aki tanárként 1986 óta tevékenykedik iskolánkban.

Intézményünkben a tanítás módszere a személyes átadáson (a tanárok maguk is a népzene avatott előadói) és eredeti felvételek hallgatásán - elemzésén alapul, megvalósítva Bartók intelmeit: "a parasztzene után vágyódó zenésznek nem szabad azt halott gyűjteményekben múzeumi tárgyként megismernie. A dallam lejegyzésekor éppen az semmisül meg, ami a parasztzenét élményszerűvé teszi a zenész számára".

Ily módon sikerülhet az, amire a korábbi időkben talán nem is gondoltak: a hangszeres és énekelt magyar népzene az új, városi közegben megtalálja helyét, egyén- és közösségformáló szerepet tölt be.

Az iskola jó alapot ad későbbi közép- vagy felsőfokú népzenei tanulmányokhoz is.

Az Óbudai Népzenei Iskola növendékei rendszeresen érnek el kiemelkedő eredményeket népzenei versenyeken, szerepelnek hazai és külföldi fórumokon.

Intézményünk állami finanszírozású intézmény, melyre ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint bármelyik hasonló jellegű zeneiskolára.

Felvételi meghallgatást minden év májusában tartunk, de szívesen látunk érdeklődőket előzetes jelentkezés alapján megbeszélt időben.


A pedagógiai programunkban lefektetett cél - és feladatrendszer

Az intézményben folyó zenei nevelés alkalmat ad az érdeklődő és fogékony növendékek képességeinek fejlesztésére, biztosítja a különböző szakterületeken való jártasságok meg-szerzését és gyakorlását.

A képzés figyelembe veszi az életkori sajátosságokat, a tanulók érdeklődésére, tehetségére építve alakítja készségeiket és gyarapítja ismereteiket.

Lehetőséget ad az egyetemes kultúra, az európai műveltség, a nemzeti, népi hagyomá-nyok, értékek átadására, az értékmegőrzés formáinak kialakítására. Az énekes, ill. hang-szeres népzene anyanyelvi szintű elsajátíttatásával a hagyományos kultúra értékeinek tisz-teletére, őrzésére, gyarapítására, továbbadására nevel.

A képzési program lehetőséget nyújt az esztétikai érzékenység - nyitottság, igényesség, fogékonyság - alakítása mellett a zene megszólaltatásához szükséges hangszeres, ill. énektechnikai készségek megszerzésére, a zenei ismeretek átadására és minden zenei te-vékenység tudatosítására.

A népzeneoktatás a különböző népzenei műfajok sajátosságait, a művészi megjelenítés módjait ismerteti meg a tanulókkal, miközben célja az is, hogy az önkifejezés eszköztárá-nak gazdagításával a népzene alkalmazására, befogadására készítsen fel.

A népzene sajátos gondolkodásmódjának (logikájának), a dallam- és harmóniavilág és a formai szerkezet összefüggéseinek, a ritmus és intonáció szabadabb értelmezésének, a magyar nyelv sajátságaival is összefüggő hangsúlyviszonyainak megismertetése.

Az önkifejezés eszköztárának gazdagítása, a népzene sajátos értékrendszerének felismeré-se, alkalmazása.

A technikai készség, a variációképző-rögtönzőkészség kialakítása, személyiségfejlesztés és tehetséggondozás.

A korábban gyűjtött, vagy még élő népzenei anyag segítségével (különös tekintettel a hangzóanyagok hallgatására, értelmezésére) a növendék megismertetése a különböző nép-zenei műfajok, dialektusok, stílusok sajátosságaival, a népzenekutatás történetével, a nép-zene nagy előadó-egyéniségeivel. A művészeti értékek befogadására, alkalmazására, a ha-gyományos kultúra értékeinek önálló, egységes szemléletű feldolgozására nevelés.

Az alkotó magatartás, a pozitív beállítódások és magatartási szokások kialakítása, az álta-lános és speciális zenei képességek (hallás, ritmusérzék - különös tekintettel a népzene sa-játos hangközeire és ritmusfajtáira - stílusérzék, intonációs érzékenység, zenei memória, fantázia, előadói és manuális készség) fejlesztése. Rendszerezett zenei-népzenei szükséges alapok megtanítása, ismeretek átadása, az általános zenei műveltség megalapozása.

A zenei írás-olvasáshoz, az önálló lejegyzéshez és dallamértelmezéshez, az eredeti elő-adásmód alapvető jellegzetességeinek felismeréséhez és alkalmazásához, dallamfüzérek, zenei folyamatok, táncciklusok szerkesztéséhez

Rendszeres, céltudatos, igényes, önálló munkára, értő zenehallgatásra nevelés, igény ki-alakítása a társas muzsikálásra.

Aktív közművelődési tevékenységre, koncerteken, fesztiválokon, táncházakon, táborok-ban, valamint gyűjtőutakon való részvételre ösztönzés, az egyházzenei élet segítése a nép-zene eszközeivel.

A növendékek hazai és - a lehetőségeknek megfelelően - nemzetközi programokban való részvételének, cserekapcsolatok kialakulásának szorgalmazása.

Nyitottság kialakítása a klasszikus zene, régizene, jazz, az értékes szórakoztató zene iránt, a zenei értékek élményt adó felismerésére és befogadására nevelés.

A zenei pályát választó növendékek felkészítése szakirányú továbbtanulásra.


Levélcím: 1034 Budapest, Nagyszombat u. 27.

E-mail: obudai@nepzeneiskola.hu

Telefon: +36-1/437-0498

Fax: +36-1/388-6381