Adatlapok

Bejelentkezés


Szervezet adatlapja

Mester Tanoda Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

iskola

Alapítás éve: 1999

Helyszín: Szeged / Magyarország

ISMERTETÉS ALAPFOKÚ ISKOLÁNKRÓL

Az iskola neve: Mester Tanoda Szakképző Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézet
Címe: Dugonics András Piarista Gimnázium, 6724 Szeged, Bálint Sándor utca 14.
Telefon: 62 / 549-098
Honlap: www.mestertanoda.hu

Az Alapítvány bankszámlaszáma: 56600036-10104112

Székhelyünk:

Dugonics András Piarista Gimnázium, 6724 Szeged, Bálint Sándor utca 14.


Telephelyeink:

* Alsóvárosi Kultúrház, 6725 Szeged, Rákóczi út 1.
* Tabán Általános Iskola, 6723 Szeged, Tabán u.
* Klebelsberg Telepi Általános Iskola, 6725 Szeged, Zentai u.
* Belvárosi Római Katolikus Plébánia Károlyi Háza, 6800 Hódmezővásárhely, Andrássy út 13.

A 2004/2005-ös tanévben meghirdetett tagozataink:

1. Szaktanárok Képző- és Iparművészeti Tanszakon:

* Tűzzománc...................Csókási Katalin Nóra /zománcműves/
* Festészet.....................Barta András /szobrász, festő/
* Grafika.........................Dr. Tóth Rózsa /grafikus, képzőművész/, B. Kovács István /festő, grafikus/

Képzési idő: 2 év előképző + 6 év alapfok + továbbképző

2. Zenemáűvészeti Tanszakon:

* Hárfa..........................................Natalja Gorbunova /hárfaművész/
* Zongora.....................................Zöld Katalin /zongoratanár/
* Cselló, gitár................................Csányi Ildikó /előadóművész/
* Furulya.......................................Héjja Endre /fúvós tanár/
* Népi hangszerek:
a. koboz........................................Fábri Géza /előadóművész/
b. duda, brácsa, népi hegedű.......Nagy Gábor /előadóművész/
* Népi ének...................................Ivánovics Tünde /előadóművész/

Képzési idő: 2 év előképző + 6 év alapfok + továbbképző

3. Táncművészeti Tanszakon:

* Klasszikus Balett........................Hegedűs Zsuzsa /balettmester/
* Jégtánc

Képzési idő: 2 év előképző + 6 év alapfok + továbbképző

4. Színművészet Tanszakon:

* Színjáték, Drámajáték................Dálnoky Zsóka /színművész/

Képzési idő: 2 év előképző + 6 év alapfok + továbbképző

Iskolánkban a művészetoktatás 6-22 éves korosztály részére adott. Valamennyi tagozaton lehetőség van felnőttoktatásra is. Némely tagozaton lehetőség nyílik 6 év alatti korú gyerekek képzésére is (pl.: Klasszikus balett, …) A zeneművészeti tagozatokon az elméleti oktatás (szolfézs) kiscsoportos foglalkozások keretében történik, a gyakorlati oktatás egyéni hangszeres órákon zajlik. A többi tagozaton az elméleti és gyakorlati művészeti képzés 15-20 fős tanulócsoportokban folyik. A növendékeknek lehetőségük van a féléves és év végi kiállítások, vizsgakoncertek és előadások alkalmával bemutatkozni, fellépni, szerepelni, illetve számos évközi pályázaton, versenyen, rendezvényen részt venni a szaktanárok felkészítésével.
Mivel iskolánkban az oktatás délután történik, az órarendünk a növendékek általános és középiskolai, főiskolai, egyetemi órarendjéhez, ill. délutáni elfoglaltságához igazítva, egyeztetve készül el.

PEDAGÓGIA

Az iskolánk pedagógiai célrendszere

Olyan nevelési – oktatási – képzési program megvalósítása, amely megalapozza a művészi kifejező kézséget a vizuális-, zenei-, és mozgáskultúra iránt érdeklődő és arra fogékony növendékek számára, és képességeik fejlesztésére irányul, az említett művészeti ágakban való jártasságok kialakításával és gyakorlásával.
A növendékek szabadidejének értelmes, hasznos eltöltése, társas kapcsolatok kialakítása és szélesítése, a közös, vagy közösségben és közösség előtt végzett munka hozzájárulhat személyiségük fejlődéséhez, önazonosság-tudatuk kialakulásához, önbizalmuk erősödéséhez, a társadalmi életben történő megnyilvánulásaik eredményességéhez. A művészeti nevelés által megismerik a kritika és önkritika szükségességét, a másság elfogadásának természetességét, a tolerancia jelentőségét. A művészetoktatás fontos szerepet tölt be a különböző kultúrák iránti nyitottság kialakításában, különös tekintettel a saját, nemzeti hagyományaink ápolására, felelevenítésére, a nemzeti értékeink megőrzésére.

Iskolánk feladatának tekinti a tehetségek kiválasztását, gondozását, illetve azon pasztorális tevékenységeket is, melyek segítséget nyújtanak a társadalom perifériájára szorult szellemi és egyéb fogyatékossággal élő gyerekek, fiatalok művészeti nevelésében. Az iskola szaktanárai igyekeznek a művészeti nevelés által a vallási közösségek, a tradícionális egyházi zene és képző-, iparművészet hagyományainak megőrzésére és a liturgikus év beépítésére a tanév rendjébe.

A tehetséggondozás feladata: Előkészítés, felkészítés esetleges szakirányú továbbtanulásra. A növendékek érdeklődésének, életkori sajátosságainak figyelembe vétele. Az esztétikai érzékenység képességének fejlesztése (nyitottság, igényesség, ízlés, erkölcsi fogékonyság). Az önkifejezés lehetőségének megteremtése, képességének fejlesztése a minél változatosabb tevékenységi formák alkalmazásával.

PÉNZ

Tandíj a 2004/2005-ös tanévben: 6 – 22 éves korig 3500.- Ft / félév, 6 év alatt és 22 év felett 3500.- Ft / hó.
A második félévtől emelkedik a tandíj. Összege: 6 – 22 éves korig 4000.- Ft / félév (tűzzománc: 4200 / félév), 6 év alatt és 22 év felett 4000.- Ft / hó.
A tandíjat beiratkozáskor és félévkor kell befizetni.

FELVÉTELI

Iskolánkban felvételi vizsga nincs, csak túljelentkezés esetén. Ebben az esetben több tanulócsoportot és egyéni foglalkozást indítunk.

Beiratkozás: a beiskoláztatás – a növendékek önkéntes jelentkezése alapján – az iskola által kiadott, a szülő és a növendék aláírásával ellátott jelentkezési lap leadásával történik minden év májusában, illetve pótbeiratkozás van augusztus végén - szeptember elején.


Levélcím: 6724 Szeged, Bálint Sándor u. 14.

E-mail: info@mestertanoda.hu

Telefon: +36-62/549-098